Senior System Engineer
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบงานสารสนเทศทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์และระบบงานภายในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบและออกแบบมาตรการป้องกัน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคนิคในแผนก IT, System Engineering, Network Infrastructure, หรือระบบที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลจัดการระบบ IT ที่มีความหลากหลาย (Multi-vendor, Linux, Windows, Mac, ฯลฯ)
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ Public Cloud Service เช่น Amazon Web Service, Google Cloud Platform, ฯลฯ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Linux, Windows, TCP/IP network, Database, และ Information security อย่างลึกซึ้ง
 • มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและ Deploy ซอฟต์แวร์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ IT Security
 • มีทักษะระบบสูงในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 • มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติอื่นๆ ถ้ามี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระดับสูงในบริษัทหรือองค์กรด้านต่างๆต่อไปนี้
  1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. อินเทอร์เน็ต, โทรคมนาคม
  3. ซอฟแวร์, บริการออนไลน์
  4. ระบบรักษาความปลอดภัย, Information Security
  5. สถาบันการเงิน
 • มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Bourne Shell, Perl, Python, PHP, ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และสามารถอ่าน Source code ของโปรแกรมต่าง ที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
 • มีผลงานทางวิชาการ (หรือโครงการที่ใช้งานจริง) ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้