Software Tester
25,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบที่จะทดสอบ
 • ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารแผนการทดสอบ (Test plan) โดยคำนึงถึงคุณภาพของระบบอย่างรอบด้าน เช่น ด้านความถูกต้องในการทำงาน ด้านประสบการณ์ในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ และด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • ดำเนินการทดสอบตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ และรายละเอียดของปัญหาที่พบ
 • นัดประชุมเพื่อสื่อสาร ชี้แจง และอธิบายรายละเอียดของปัญหาที่พบ ต่อทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ผ่านการทดสอบจะได้มาตรฐาน และให้ประสบการณ์ดีที่สุดต่อผู้ใช้งานระบบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และคิดเป็นระบบ